Konzert: Yumi Hara’s Groove Study
Konzert: Tatsuya Yoshida x Risa Takeda